24.3. Konzi: DRONE HUNTER (croatia) // DERBE LEBOWSKI (berlin) // FEMME KRAWALL (berlin)

kautzrecordz & Libertäres Zentrum praesentieren…

DRONE HUNTER (instrumental heavy riff stoner, croatia)

DERBE LEBOWSKI (powerviolence hc punk, berlin)

FEMME KRAWALL (riot grrl garage surf punk, berlin)

*nur für FreundInnen. // no racists, no assholes, no photos.

see you.